Privacy

Chr. Muziekvereniging Oranje Nassau Smilde

Versie: mei 2018

Privacy Policy

 

Christelijke Muziekvereniging Oranje Nassau te Smilde (Hierna te noemen Oranje Nassau) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Oranje Nassau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De persoonsgegevens en de doelen waarvoor zij worden gebruikt worden verderop in dit document beschreven en komen overeen met de gegevens die door u, òf bij het aangaan van het lidmaatschap òf in mei 2018, zijn verstrekt en/of gecontroleerd. (Informatie- en aanmeldingsformulier Oranje Nassau)

Oranje Nassau verklaart hierbij dat:

  • Alleen bestuurders van de vereniging dan wel leden of vrijwilligers, die namens het bestuur één of meerdere bestuurstaken uitvoeren, geautoriseerd zijn om persoonsgegevens te verwerken en dat zij daartoe een ”bestuurdersverklaring” tevens geheimhoudingsverklaring ondertekend hebben.
  • In bezit van de vereniging zijnde persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het doel dat is aangegeven.
  • Voor het verwerken van andere dan de aangegeven persoonsgegevens uitdrukkelijk toestemming zal worden gevraagd.
  • Passende technische maatregelen zijn genomen m.b.t. de beveiliging van de t.b.v. de vereniging gebruikte gegevensdragers zodat uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
  • Van haar leden geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. (Zoals bijv. politieke voorkeuren, etnische achtergrond etc.)
  • Persoonsgegevens niet aan derden worden afgegeven anders dan vermeld in onderstaand overzicht en na ondertekening van een verwerkersovereenkomst.
  • Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop te willen wijzen en deze te respecteren.
o   Inzagerecht o   Recht van bezwaar
o   Recht op rectificatie o   Recht op terugtrekking toestemming
o   Recht op beperking van verwerking  
  • De persoonsgegevens binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap uit alle digitale en papieren bestanden (waaronder ook te verstaan mobiele telefoon en emailadressen) worden verwijderd.
  • Het tot de bevoegdheden van de kascommissie behoort om, in het kader van de inschatting van de verenigingsrisico’s, te beoordelen of de bepalingen van de Privacy Policy worden nageleefd.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website van Oranje Nassau.

Verklaring van afkortingen:

KNMO: Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

ALV: Algemene Leden Vergadering

 

Persoonsgegevens en Doelbinding

Persoonsgegevens   Doelbinding
Onderstaande persoonsgegevens worden bij het aangaan van het lidmaatschap door de leden aan de vereniging verstrekt en opgenomen in de ledenadministratie.   De in dit schema genoemde persoonsgegevens zijn alleen bedoeld voor het houden van de ledenadministratie en onderstaande afgeleide doelen:
Naam   Inning van de contributie
Voornaam   Uitbetaling van declaraties.
Adres   Interne communicatie.
Postcode   ·         Uitnodiging ALV.
Woonplaats   ·         (Wijziging) repetitiedata
Geboortedatum   ·         Info. m.b.t. concerten en optredens
Telefoon   ·         Overige interne communicatie
Mobiel   Vaststellen van jubileumdata
Email   Aanvragen jubileumbescheiden
IBAN   Beheer instrumentarium
Ingangsdatum lidmaatschap    
Jubileumdata    

 

Lidmaatschap andere/eerdere verenigingen:

Vereniging: Plaats: Van: Tot:
       
       
       

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Instantie Te verstrekken gegevens Frequentie Doelbinding
KNMO ·         Naam,

·         Geboortedatum

·         Instrument

Jaarlijks Vaststellen door de vereniging te betalen contributie
Gem. Midden-Dr. ·         Naam,

·         Adres

·         Woonplaats

Jaarlijks Vaststellen subsidiebedrag
Kamer van koophandel ·         Naam,

·         Adres,

·         Woonplaats

·         Geboortedatum

Incidenteel Inschrijving bestuurders in het handelsregister.
Stalman Music Services ·         Emailadres Wekelijks Toezending repetitie- en/of concertprogramma’s.