Informatie

Algemene info

Hier vindt u algemene informatie over de vereniging. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de secretaris via info@oranjenassausmilde.nl

Lidmaatschap

Het is voor iedereen mogelijk om lid te worden van de Christelijke Muziekvereniging “Oranje Nassau”. Wel moet men enige muzikale ambities hebben en beschikken over vrije tijd en doorzettingsvermogen. Een instrument (leren) bespelen vergt tijd en moeite. Naast de muzikale ontspanning zijn er bij de vereniging nog tal van andere activiteiten zoals jaarlijkse studiedagen en een feestavond. Voor de jeugdleden worden er aparte activiteiten georganiseerd. Er wordt van leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden verwacht dat ze actief deelnemen aan geldwervende acties zoals de collecte voor het Anjerfonds en de jaarlijkse oliebollenactie op oudejaarsdag. Ook zijn er nog talrijke organisatorische en bestuurlijke taken waar men zich persoonlijk in kan ontwikkelen en ontplooien.

Locatie repetities en lestijden

Alle repetities vinden plaats op de maandagavond in Zalencentrum “De Rank”,  Suermondsweg 1  te Smilde.

De Notenkrakers 18.45 uur tot 19.15 uur

De Harmonie 19.30 uur tot 21.30 uur

De individuele muzieklessen bij het ICO en Stalman Music Services zijn over de gehele week verspreid. Deze lessen vinden voornamelijk plaats in Smilde. Uitzondering hierop zijn o.a. : slagwerk, hobo en fagot. De lestijden worden in overleg tussen de docent en de leerling vastgesteld.

Contributie, lesgelden en betaling

De contributie wordt 4 keer per jaar geïnd met behulp van een automatisch incasso. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering. De contributie bedraagt per 1 juli 2011
€ 168,00
De kosten voor de muzieklessen is afhankelijk van de opleidingsinstantie.
Contributie een lesgeld is exclusief aanschaf van lesboeken, eventuele examengelden en aparte theorielessen. Voor een actueel overzicht van de lestarieven, het aantal lessen en de lesduur verwijzen we u naar het overzicht van de contributie en het lesgeld.
Het gebruik van rieten, ventielolie en muzieklessenaars e.d. is ook voor eigen rekening.

Instrumenten

Alle blaasinstrumenten worden door de vereniging aan de leden in bruikleen gegeven. Slagwerk instrumenten (drumstel, pauken etc) zijn aanwezig in het repetitiegebouw en zijn dus niet voor iedere slagwerker thuis beschikbaar. Iedereen is persoonlijk aansprakelijk voor het aan hem of haar verstrekte instrument of attribuut. Indien men het in bruikleen gegeven instrument, voor andere dan eigen verenigingsactiviteiten wil gebruiken, dan moet men dit van te voren met het bestuur overleggen. Een ieder dient zelf te zorgen voor een lessenaar en een standaard voor het instrument. De vereniging heeft alle muziekinstrumenten in eigen beheer. In uitzonderlijke gevallen wordt een instrumenten tijdelijk gehuurd.

Kleding

Het uniform van de vereniging bestaat uit een zwarte broek, blauwe blouse met een zwart T-shirt of hemdje en zwarte schoenen. De leden van de Harmonie en de Notenkrakers krijgen ook nog een rood windjack i.v.m. eventuele buiten optredens. De blouse, broek en het windjack worden door de vereniging verstrekt. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 25,00 gevraagd. De verstrekte kleding blijft eigendom van de vereniging en moet na beëindiging van het lidmaatschap weer worden ingeleverd. De leden dienen zelf te zorgen voor de volgende kledingstukken: Zwarte schoenen, zwarte sokken en een zwarte T-shirt of hemdje.

Vakantie van de orkesten

De repetities van het harmonieorkest stoppen ca. 6 weken tijdens de zomervakantie. Tijdens alle overige schoolvakanties gaan de repetities gewoon door.
De muzieklessen bij het ICO en bij Stalman Music Services en het jeugdorkest de Notenkrakers gaan tijdens de schoolvakanties niet door.

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap dient men schriftelijk bij de secretaris te doen, één maand voorafgaande aan het einde van het kwartaal. Men blijft contributie verschuldigd tot alle verenigingseigendommen in goede staat zijn ingeleverd bij de daarvoor verantwoordelijke persoon. Het cursusjaar van de muzieklessen (ICO en/of Stalman Music Service) loopt van 1 september tot 31 juli. Wordt het cursusjaar niet afgemaakt of wordt het lidmaatschap vroegtijdig opgezegd, dan is teruggave van lesgeld niet mogelijk.

Donateurs

Mensen die Oranje Nassau een warm hart toedragen zijn altijd welkom. Dit kan natuurlijk middels een bezoek aan een van onze concerten. Mocht u een blijk van waardering willen geven middels een financiële bijdrage, kunt u ook donateur worden.
De minimumbijdrage als donateur is € 5,00 per jaar. Deze bijdrage wordt geïnd in januari, middels een toegezonden acceptgiro. Donateurs hebben recht op 2 toegangskaarten met korting voor het voorjaarsconcert.
Voor aanmelding of meer info kunt u mailen naar info@oranjenassausmilde.nl
Rabobank:  NL 39 RABO 035 98 58 198.